Şerh ve İzah

Bediüzzaman: Allah’a Ulaşma Metodu

Text Shortcode

Said Nursi, Allah’a ulaştıracak metodu Kur’an-ı Hakim’den alır. Allah’a ulaştıracak yolların pek çok olduğunu ancak bir kısmının diğerlerinden daha kısa ve emniyetli olduğunu belirtir.

Onun Allah’a ulaşmadaki metodu Acz, Fakr, Şefkat ve Tefekkür yoludur. Acz tıpkı Aşk gibi Allah’a götüren bir yoldur, sizi ubudiyet yoluyla sevgiliye ulaştırır. Fakr’da Rahman ism-i İlahisine ulaştırır. Keza Şefkat’de Aşk gibi Allah’a ve onun Rahim ismine götürür. Tefekkür de Aşk gibidir. Ancak hem nuru ondan daha kapsayıcı hem de daha kolaydır. İsm-i Hakim’e ulaştırır. Aczve fakr’dan maksat bunları Allah’a karşı göstermektir, kullara karşı değil.

Bu kısa yolun evradı ve ezkârı ise Sünnet-i Nebeviyeye uymak, farzları yerine getirmek, bilhassa namazları ta’dil-i erkan ile kılmak ve akabindeki tesbihatı yapmak, büyük günahları terk etmekten ibarettir.

Bu usulün kaynağı da Kur’an-ı Kerim’deki şu ayetlerdir:

1-“Nefislerinizi temize çıkarmayın.” (Necm Suresi; 32) Birinci prensibe işaret ediyor.
2-“Allah’ı unutanlar gibi olmayın ki, Allah’ta onlara kendi akıbetlerini unutturur. (Haşir Suresi; 19) İkinci prensibe işaret ediyor.
3-“Sana her ne iyilik erişirse Allah’tandır. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi kusurun sebebiyledir.” (Nisa Suresi; 79) Üçüncü prensibe işaret ediyor.
4-“Her şey helak olup gidicidir-O’na bakan yüzü müstesna.” (Kasas Suresi; 88) Dördüncü prensibe işaret ediyor.

Daha sonra Said Nursi dört prensibe ulaştıran ayetleri izah ediyor:

İnsan, fıtratı gereği kendini sever, nefsini tezkiye etmek ve onu methetmekten geri durmaz. Hayır Allah’tan, şer nefisten olduğu halde nefis kendini unutur ve hayırları insana nispet eder, şerrini de görmez. Aynı şekilde insan, varlığın ve kainatın hakikatini unutur.

Halbuki her şey helak olucudur ve yalnızca Allah-u Teala’nın zatı bakidir.

Ahmed Behçet
El-Ehram Gazetesi
03.01.1999/15 Ramazan 1419

Author


Avatar