Makaleler

İbadetlerin Sosyolojik Boyutu

İbadet, Allah’ın emrettiği şeyleri yapmak, öz ifadeyle, “O’na kul olmaktan” ibarettir. Namaz, oruç, zekat, sadaka, karz-ı hasen, hac, duâ… hep birer ibadettir. Bu İlâhî emirleri yapmak her ne kadar nefse zor gelse de, insanın gerçek hürriyeti bunları yapmakla gerçekleşir. Hamdi Yazır, tefsirinde ibadetle alakalı şu veciz ifadelere yer verir:

“Hak dinin en belirgin özelliği, akıl sahiplerinin kendi iradeleriyle bizzat hayrata sevketmektir.”

“Yalnızca sana ibadet eder ve sadece Sen’den yardım dileriz.” diyebilmekten büyük hürriyet tasavvur olunamaz.

“Alemde ben Allah’tan başkasına hürriyetimi veremem… Kendime kalırsam hiç, O’na intisabımla herşeyim.”

Öyle anlaşılıyor ki, gerçek manada hür olan insanlar, ibadetini yapan mü’minlerdir. Allah’a kul olmaktan kaçınanlar ise, kula kul olmaktan veya yaratılmış bazı şeylere tapmaktan kurtulamazlar. Hadislerde “altın ve gümüşe tapan” anlamında “abdüd-dinar, abdüd-dirhem” denilmesi, düşündürücü bir nüktedir.

İslâmiyet, sosyal hayatın bütün safhalarında yer alan faaliyetlerin ibadet olabileceğine dikkat çeker. Hz. Peygamberin “her maruf şey, sadakadır” sözü, ibadete çok kapsamlı bir bakış açısı getirir. Bu ifadenin örneklerini hadislerde çokça görmek mümkündür. Mesela, emr-i bil ma’ruf sadakadır. Yol göstermek sadakadır. Rahatsız edici şeyleri yoldan kaldırmak sadakadır. Zayıfa yardım sadakadır. Güzel, yumuşak söz sadakadır. Selam vermek sadakadır…

Görülüyor ki, insanların karşılıklı münasebetlerinin müsbet mecrada yürütülmesi hep birer sadakadır. Sadaka ise, ibadettir. Ayet ve hadislerin yönlendirmesinden hareketle, İslâm toplumu bütün güzel işleri, ibadet şuuruyla ifaya çalışır. Böyle bir toplumda eğitim de ibadet olur, çalışmak da…

Fakat, Cenâb-ı Hakk’ın belli başlı emirlerini yerine getirmeyen insanların “eğitim ibadettir”, “çalışmak ibadettir” demeleri kuru bir teselliden ibaret kalır. Böyle insanların hayatlarında kutsala yer kalmamakla beraber, “vergilendirilmiş kazanç kutsaldır” demekten de geri durmazlar.

Bu son örneklerle şunu kastediyoruz: Dinden uzak insanlar bile, zaman zaman dinin kavramlarından meded ummaya, destek almaya kendilerini muhtaç görürler.

İbadetlerin sosyal boyutuyla ilgili bu genel değerlendirmelerden sonra, bazı temel ibadetlerin sosyal boyutlarına dikkat çekmek istiyoruz:

a. Namaz

Dinin direği olan namaz, Müslüman fertlerin günde beş defa İlâhî huzura kabullerini ifade eder. Müslümanlar, mi’rac hükmünde olan bu ibadetle huzur bulurlar. Bu huzuru yakalayan insanlar, “şüphesiz namaz fuhşiyattan ve kötü şeylerden alıkor” ayetinin bildirdiği gibi, her türlü kötü işlerden, uygunsuzluklardan uzak kalırlar.

“Çağdaş insanın duygusal gerginliğinin temel konularından birisi, ‘kalabalıklar içinde yapayalnız olma’ halidir.” İşte, bir kısım ibadetlerin cemaatle yapılması, insanı böyle bir yalnızlıktan kurtarır.

Cemaatle kılınan namazın, münferit kılınan namazdan yirmibeş veye yirmiyedi kat daha fazla sevap kazandırması, Müslümanlara cemaat ruhu kazandırmaya yöneliktir. “Cemaat rahmettir, ayrılık azabtır” ve “Allah’ın eli, cemaatledir” gibi hadislerin de dikkat çektiği gibi, cemaat halinde olmak mühim bir olaydır; rahmete, berekete, İlâhî te’yide mazhar olmaya vesiledir.

Cum’a ve cemaat aynı kökten gelen kelimelerdir. Günlük kılınan namazlarda bütün Müslümanların namazı camide kılmaları elbette mümkün değildir. Cum’a namazıyla, hiç olmazsa haftada bir bir araya gelecekler ve meselelerini konuşma imkanı bulacaklardır.

Cum’a namazının büyük bir camide toplu halde kılınması prensibinde de, cemaat ruhunun kazandırılması espirisi gizlidir. Şafi mezhebinde kırk kişi olmadan Cum’a namazının kılınmaması, yine cemaat ruhuyla alakalıdır.

Bugün Almaya, İngiltere gibi İslâm beldesi olmayan yerlerde (darulharbte) yaşayan Müslümanlar, Cum’a namazı vasıtasıyla bir araya gelirler, birbirlerinden kuvvet bulurlar, şevk alırlar, şevk verirler. Böylece, dar-ı İslâm olmayan o yerlerde, muazzam bir kuvve-i maneviye kazanırlar; yabancı bir kültür içerisinde asimile olmaktan, erimekten, dağılmaktan kurtulurlar.

Ramazan ve Kurban Bayramı namazları, Müslümanlar için en toplu halde kılınan namazlardır. Bayram namazlarının cemaati, Cum’a namazlarından daha ziyadedir. Aynı Allah’a inanan, aynı kıbleye yönelen insanlar, bir ağızdan tekbir getirerek, aynı saflarda yan yana, omuz omuza durarak güzel bir birlik manzarası sergilerler.

Cemaatle kılınan namazlarda şu da son derece mühimdir: Camide, imam dışında hiç kimse için özel bir yer yoktur. Sosyal statüsü ne olursa olsun her Müslüman, camide eşit şartlar altında ibadetini yapar. En büyük makam sahibi bir insan, sade bir vatandaşla yan yana namazını eda eder.

b. Oruç

İslâmın şeairinden olan oruç, kötülüklere karşı bir kalkandır. Bir ay boyunca riyazet vasıtasıyla, nefis söz dinlemesini öğrenir, isyandan, tuğyandan vazgeçer. Ayrıca, oruç ile açlığı yaşayan zenginler, aç insanların halini daha iyi anlarlar. Anlatılır ki, Hz. Yusuf Mısır Aziz’i iken, kıtlık yıllarında doyuncaya kadar yemiyordu. “Hazine eliniz altında iken niçin aç kalıyorsunuz?” diye sorulunca, şu manidar cevabı verir: “Tok karınla aç insanları unutmaktan korkuyorum.”

Zengin Müslümanlar, Ramazan ayı boyunca iftarlar vererek fakirlerin gönlünü hoş ederler. Zenginlerden ikram gören fakirler, onlara düşman değil, Duâcı olurlar. Böylece toplumda sosyal bir denge te’sis edilir.

İnsanların en cömerdi olan Hz. Peygamberin, Ramazan’da daha çok ikramda, ihsanda bulunması olayından hareketle, zengin Müslümanlar zekatlarını özellikle Ramazanda vermeye gayret ederler. Ayrıca, bu ayda daha çok sadaka verirler.

İşte bütün bunlar, bu mübarek ayın sosyal dengelerin tesis edildiği mübarek bir ay olmasına sebebiyet vermiştir.

c. Zekat

Namaz dinin direği olduğu gibi, zekat dahi İslâm’ın bir köprüsüdür. Toplumdaki zengin ve fakir insanlar arasındaki uçurum, bu köprü ile aşılır. Zekat olarak malının kırkta birini veren zengin, bununla malını temizlemiş olur. Muhtaç durumda olan kimseler, yardımlarını gördükleri zengin zümreye kin ve düşmanlık hisleri yerine, hürmet ve muhabbet duyguları beslerler, onlara Duâcı olurlar.

Toplumumuz oldukça yüksek bir zekat potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelin iyi değerlendirilmesiyle dengeler ve sosyal adalet tesis edilecektir.

Zekat, ihtiyarî bir malî fedakarlık değil, tamamen mecburi bir vergidir. Bununla İslâm, profan (dünyevî) olan şeyi, ruhî-mânevî bir konu haline getirmiş ve vergi ödeme mükellefiyetini insan şuur ve zihnine yerleştirmiştir.

İslâmiyet, zenginliğin değil, zekat vermeyen zenginlerin karşısındadır. Zekat müessesesi incelendiğinde, İslâm’ın komünizm ve kapitalizmin aşırılıklarından uzak olduğu görülecektir. Komünizm, servet düşmanlığı yapar. “Fakire, işçiye vereceğiz” der, zengine, patrona cephe alır. Kapitalizm ise, bunlara cephe almaz, fakat onları fakir ve işçiye yardıma da sevketmez. Kapitalist sistemde,

1- Müteşebbislerin aşırı kazanç fikri ve hırsı,
2- Kayıtsız şartsız rekabet duygusu,
3- Bencillik ve dünyevilik zihniyeti, çalışanları düşünmekten patronları alıkoymuştur. Komünizm, hür teşebbüsü engeller; kapitalizm, sınırsız hürriyet getirir. Bunun neticesi olarak, komünist sistemde ekonomi gelişmez, kapitalist sistemde ise fakirler ve işçiler büsbütün mağdur olurlar.

İşte, İslâmiyet zekat sistemiyle bu olumsuzlukları bertaraf eder, dengeli bir toplum meydana getirir. Bu sistemde zenginler, “Ben tok olduktan sonra, başkası açlıktan ölse bana ne!” demezler. Fakirler, “kahrolsun zenginler” diye bedduâ yapmazlar, onların servetine göz dikmezler. Böyle bir toplum, ihtilallerden, kargaşalardan, sosyal çalkantılardan uzak bir huzur toplumu olur.

“Onların mallarında dilenci ve mahrum için belli bir hak vardır” ayetinin bildirdigi gibi, zekat miktarı olan mal, gerçekte fakirin hakkıdır. Bu noktadan, zengin olanların zekat verirken minnet etmeye hakları yoktur.

Zekat müessesesinin iyi işlediği dönemlerde, zekat verilecek fakirin kalmaması, bu sistemin ne derece başarılı olduğunu gösteren mühim bir göstergedir.

Burada kısaca vakıflardan da bahsetmek yerinde olacaktır. Vakıflar, karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan müesseselerdir. Bunlar, eğitim-öğretim, sağlık, sosyal güvenlik, belediyeye ait bir takım hizmetler, esnaf teşkilatları… gibi kamu yararı bulunan her hizmete katkıda bulunarak devletin yükünü hafifletmektedirler.

“Sevdiğiniz şeylerden vermedikçe iyiliğe ulaşamazsınız.” “(Allah yolunda) ne harcarsanız, Allah onun yerini doldurur” gibi ayetler ve sadaka-i cariyeyi teşvik eden hadisler, asr-ı saadetten bu yana, Müslümanları vakıflar kurmaya sevketmiştir.

d. Karz-ı Hasen

Karz-ı hasen, Allah rızası yolunda ödünç para vermektir. Müzzemmil süresi 20. ayette karz-ı hasen emredildiği gibi, pekçok ayette bu güzel ibadetten bahisler vardır.

Karz-ı hasen, faizin alternatifidir. Faizde, “sen çalış ben yiyeyim” felsefesi vardır. Karz-ı hasende ise, “beraber kazanalım” anlayışı hakimdir. Faiz, insanları bencil, egoist yapar. Zekat, sadaka, karz-ı hasen ise, onları bencillikten kurtarır, menfaat duygusu yerine, fazilet hisleriyle donatır. Zekat, sadaka, karz-ı hasenin hakim olduğu toplumlarda “eneler nahnü’ye dönüşür.” Yani, “ben” demezler, “biz” derler.

İslâmî değerlerin hayli erezyona maruz kaldığı toplumumuzda, paramızın sürekli değer kaybetmesinin de neticesi olarak bu güzel ibadet adeta unutulmuş gibidir. Fakat, altın veya değerini koruyan bir para esas alınarak, karz-ı hasenin yeniden canlandırılması mümkündür.

Müdayene ayetinde belirtildiği gibi, borçlanmalarda iki şahitle bunun yazılması esastır. Borç alan kişi, vadesi geldiğinde borcu ödemeli, karşı tarafın hüsn-ü niyetini su-i istimal etmemelidir. Borç veren kişi, borçlunun gerçekten sıkışık olduğunu hissettiğinde, borcu ertelemesi, hatta borcu tamamen silmesi, Kur’an’ın bize bildirdiği fazilet esaslarındandır.

e. Hac

Hac, “bir yol bulanlara, Beyt’i (Kâ’beyi) haccetmeleri, Allah’ın insanlar üzerinde hakkıdır” âyetinin hükmüyle, imkanı olan Müslümanlara farz olan bir ibadettir. Kelime-i şehadet kalbî, namaz bedenî, zekat malî bir ibadet olduğu gibi, hac dahi hem bedenî, hem malî özellikler taşır.

Hac, Müslümanların yıllık kongreleri gibidir. Dünyanın her tarafından insanlar, hac mevsiminde akın akın Ka’be’ye koşarlar. Rengi ayrı, dili ayrı bu insanlar, aynı inanç, aynı heyecanla Kâ’be’de Allah’a ibadet ederler. Aynı “lebbeyk” sözleriyle, İslâm’ın tevhid inancını aksettirirler. Pekçok din ve felsefî ekolün bir türlü halledilmediği ırkçılık illetinin, İslâm’da tedavi edildiği hac’da daha iyi anlaşılır. Rengarenk insanlar, aynı sade kıyafetler içinde, yan yana ibadet ederler. İslâm’ın evrenselliği Hac’da daha bariz bir şekide görülür.

Hac, kul ile Allah arasında muazzam bir irtibat vesilesi olması yanında, ekonomik, siyasi, kültürel pek çok etkinliklere de uygun bir zemin meydana getirir. İslâm ülkeleri, mamüllerini hac’da pazarlayabilir, problemlerini beraberce tartışabilir, birbirlerinin güzel yönlerinden etkilenebilirler.

Günümüzde haccın bu boyutunun ihmali neticesi olarak, pek çok Müslüman haccı mücerred bir ibadet olarak görmekte, İslâm âlemi haccın küllî neticelerinden mahrum kalmaktadır.

f. Duâ

Duâ, ruhun Allaha yükselişi, kalbin Allah ile konuşmasıdır. Duânın ferde bakan psikolojik yönleri yanında, toplumu ilgilendiren sosyolojik boyutu da vardır. “Duâsız toplum boşluktadır. Duâ etme duyarlılığını yitirmiş bir cemiyeti, genelde de insanlığı, hüzünlü ve ümitsiz bir gelecek karşılayacaktır.”

Mü’minler, birbirlerine duâ ederek manen destek olurlar. Hatta, en makbul duâlardan birinin, “bizahrıl-gayb” yani kişinin gıyabında ona duâ etmek olduğu bildirilmiştir. Her namazda Müslümanların okudukları şu duâlar, onlar arasında kuvvetli bir tesanüdü, dayanışmayı netice verecek kuvvete sahiptir:

“Ya Rabbena, bize hem dünyada bir iyilik ver, hem ahirette bir iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.”

“Ya Rabbi, beni, anne-babamı, bütün mü’minleri hesabın görüleceği günde mağfiretine mazhar kıl.”

Keza, her Cum’a hutbesinde şu meâlde duâ yapılır:

“Allahım, erkek-kadın bütün mü’minleri, Müslümanları bağışla. Hem vefat edenleri, hem hayatta olanları mağfiret et.

Allahım, dine yardım edenlere yardım et. Müslümanları perişan edenleri perişan et. Allahım, İslâm’ı ve Müslümanları kuvvetlendir.”

İşte, bu gibi Duâlarla, dünyanın her tarafındaki ehl-i iman, kalbî, ruhanî, nuranî bağlarla birbirlerine bağlanırlar. “Mü’minler bir vücudun azaları gibidirler…” hadisinin sırrını gösterirler.

BAŞLIKBediüzzaman’a Göre Kur’ân-ı Kerim’de Tekrar Nazariyesi

Kur’ân’daki tekrar üslûbu üzerinde hem eski, hem yeni alimlerin kendilerine has görüşleri vardır. Bunlardan bir kısmı Kur’ân’da tekrarın olduğunu, ancak bu tekrarın birçok faydaya mâtuf olduğunu söylerken, kimileri de Kur’ân’da tekrarın olmadığını benimsemektedir. Diğer bir grup vardır ki, bunların ilimle yakından uzaktan hiçbir ilgileri yoktur. Bunlar tekrar üslûbunu Kur’ân’a ve onun üslûbuna yöneltilen bir nakise olarak değerlendirmişlerdir. Said Nursî ve onun tekrar üslûbuna yaklaşımını dile getirmeden önce bu görüşler üzerinde durmak gerekmektedir. Daha sonra Nursî’nin, Risâle-i Nur’un değişik yerlerinde ifade edilen görüşünü ortaya koyacak ve bir hatime ile O’nun konu ile ilgili nazariyesinin önemli noktalarını tespit etmeye çalışacağız.

Tekrar Üslûbu İle İlgili Âlimlerin Görüşleri

Tekrar konusunda âlimlerin iki görüşü vardır: Birincisi, Kur’ân’da tekrar vardır, ancak bu tekrar mahmûd/kabûle şâyan bir tekrardır, çünkü bu tekrar ibareyi pekiştirme ve ona yeni bir takım mânâlar yükleme gibi faydaları gerçekleştirmek üzere yapılmıştır. İkincisi ise, Kur’ân’da tekrarın olmadığıdır, bu görüş daha ileride ifade edileceği gibi, tekrarın tarifinden ne kastedildiğine bağlı bir görüş olarak karşımıza çıkmaktadır.

İlk devir âlimleri tekrar konusu üzerinde durmuş ve onu birtakım tetkik ve araştırmalara tâbi tutmuşlardır. Bunların en eskilerinden İbn Kuteybe edDineveri, Te’vilu Müşkili’lKur’ân adlı eserinde şöyle der: “Haber ve kıssaların tekrarına gelince, Allah Teâlâ hazretleri kullarına kolaylık olsun diye Kitabı Mübin’ini yirmi üç yıl boyunca parça parça inzâl buyurmuştur…Arap kabilelerine mensup heyetler İslâm’a girmek üzere Hz. Peygamber(s.a.v)’e geldiklerinde, Ashabı Kiram o kimselere biraz Kur’ân öğretiyor, bu da onlara kâfi geliyordu. Aynı şekilde Hz. Peygamber(s.a.v) değişik kabilelere bir takım sûreleri öğretmek üzere okuyucular gönderiyordu. İşte eğer geçmiş ümmetlere ait kıssa ve tarihi kesitler Kur’ân’da tekrar edilmemiş olsaydı, Musa (a.s) kıssası bir kavme, İsa (a.s) kıssası bir başkasına, Nuh (a.s) kıssası bir diğerine, Lût (a.s) kıssası başka bir kabilenin payına düşmüş olacaktı, ancak Allah Teâla bunları tekrarlamak suretiyle lütfu ve rahmetiyle bu kıssaları dünyanın dört bir tarafına yaymayı ve herkese duyurmayı murad etmiş ve bu yolla muhataplarına birtakım mesajlar göndermeyi amaçlamıştır.”1 İbn Kuteybe kıssa ve ahkâm âyetleri arasında bir ayırıma gitmek suretiyle kıssaların tekrarını gerekçelendirmek üzere şöyle der:

“Peygamberlere dair nakledilen tarihi kesitleri işleyen kıssalar, farzlar gibi değildir, çünkü Hz . Peygamber’in (asm)’in yazdığı mektuplar, Allah Teâlâ’nın namaz, namaz vakitleri ve namaz sayıları ile zekât ve zekâtın sünnetleri gibi farz hükümleri herkese ulaşıyordu. Nitekim bu ayrıntıların keyfiyeti direkt Kur’ânı Kerim’de tarif edilmiyordu ve bunlar Musa, İsa, Nuh ve diğer peygamberlerin kıssalarıyla duyurulmuyordu. Bu uygulama, Allah Teâlâ daha dinini kemale erdirmeden önce İslâm’ın ilk dönemlerindeydi, Allah Teâla dinini yeryüzünün her tarafına yaydı ve küçük büyük herkes Kur’ân’ın hükümlerini öğrendikten ve Kur’ân iki kapak arasında cem edildikten sonra, sözkonusu durum ortadan kalkmış ve her bölgede ve her toplulukta olan haberler bir araya getirilmiştir.”2 Tekrar konusunu erken dönemlerde işleyen âlimlerden birisi de Ebu Süleyman elHattâbî’dir. Kendisi mezmûm ve memdûh olmak üzere tekrarı iki gruba ayırmış ve Kur’ânı Kerimde mezmûm tekrar diye bir şeyin söz konusu olmadığını ifade etmiştir. Bu bağlamda şöyle der:

“Kelamın tekrarı iki şekilde olur: Birincisi mezmûm olanıdır ki, bu da ilk kelama mânâ itibariyle katkısı olmayan ve dolayısıyla kendisinden istiğna edilebilecek olan kelamdır, çünkü bu durumda kelam zaid hükmüne girmektedir. İşte bu türden Kur’ânı Kerim’de tekrar varid olmamıştır. İkinci çeşit tekrar ise bunun tam karşıtı olan bir tekrardır; ihtiyaç olmadığı ve tekellüfe meydan verdiği durumlarda tekrar yerine hazf ve ihtisara başvurulur; çok önemli ve üzerinde durulması gereken hususlarla, tekrar edilmemesi durumunda bir yanlış anlaşılmaya, unutkanlığa veya kâle alınmamaya mahal olacak yerlerde ise tekrar kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelir.”3

Zerkeşî de tekrar konusuna değişik açılardan değinir ve onu şöyle tarif eder: “Tekrar gerçekte, uzun bir aralık geçtiği için ilk mânânın unutulmuş olabileceği endişesiyle mânâyı pekiştirmek maksadıyla, lafzı aynıyla veya eşanlamlısı ile iade etmektir, onun için tekrar eğer bir önceki mânâyı pekiştirmek için yapılmamışsa tekrar sayılmaz.”4 Zerkeşî, tekrar üslûbunun Arapça’da alışılagelen bir üslup olduğunu açıkladıktan sonra faydalarını da zikreder, arkasından Kur’ân kıssaları konusuna değinerek bu kıssalarda yer alan tekrarların faydaları üzerinde mütalaalarda bulunur. Bu faydalardan birisi, yeni bir şey ilave etmek olduğunu ifade eder. Bir başka faydası da Zerkeşî tarafından şöyle dile getirilir: Kıssalar tekrar edilmek suretiyle mânâlar insanların zihninde daha da pekişiyor ve başkalarına ibret ve ders hükmünde oluyordu. Kıssaların tekrarının bir başka faydası da Hz. Peygamber’i (asm) teselli etmek ve aynı mânâyı, fesahata delil teşkil edecek değişik ifadelerle ve farklı üslûplarla dile getirmektir.

Zerkeşî devamla Kur’ân’ın nazmının sahip olduğu hârikulâde üslûplar üzerinde durur ve Kur’ân’da yer alan tekrarın bir kusura ve bıkkınlığa meydan vermeyen bir tekrar olduğunu ifade eder. Aynı şekilde değişik yerlerde yer alan Kur’ân kıssalarının aynen tekrar edilmediğini, bir yerde uzun ve tafsili bir şekilde yer alırken, başka bir yerde kısa ve özet bir şekilde ifade edildiğini ve bazen takdimte’hir yapıldığını ifade eder.”5 Böylece Zerkeşî ve ondan önce gelen elHattabi, Kur’ân’da birden çok defa tekrar edilen kıssaların zikredildikleri her yerde mânâ noktasında ilaveler olduğunu ifade etmişlerdir. Dolayısıyla zahiren tekrar vardır, ancak bu tekrar mânâyı daha da pekiştirmek için faydalı bir tekrardır.

Çağdaş âlimlerden çok sayıda kimse tekrar konusunu işlemiş, önemi ve faydaları üzerinde durmuştur. Dr. Ahmed Bedevi, Min Belagati’lKur’ân adlı eserinde, te’kid ve tekrar başlıklı bir bölüm açar ve özetle şu görüşü dile getirir: “Kur’ânı Kerim, insan ruhu üzerinde bir tesiri olması hasebiyle, bazen pekiştirme ve vurgu ifade eden cümleyi aynı lafızlarla birkaç defa tekrar eder, tıpkı: ‘Ben size gönderilmiş Allah’ın güvenilir elçisiyim, Allah’tan hakkıyla korkun ve Bana itaat edin.’ âyetlerinde vuku bulan tekrar gibi.” (Şuara Suresi 26, 108, 126, 144, 163, 179)

“Çok sayıda elçi tarafından tekrar edilmiş olsa da bu ibare, tekrarına binaen bir ibare gibi yansımaktadır. Sözkonusu elçilerin doğruluğunu teyid etme ve onları tasdik etmeyi pekiştirme babında tek bir ibare gibidir, dolayısıyla tekrar üslûbu mânâların zihinlerde nakşolunması ve ruhun derinliklerine işlemesinin bir kaynağı olmaktadır”6 Aynı şekilde Dr. Fadl Abbas, tekrar üslûbunun, Zerkeşî’nin tarif ettiği gibi lafzın aynen veya muradifiyle tekrar edilmesinden ibaret olmadığını, Hattabi’nin ifade ettiği üzere tekrarın, mânâ fazlalığı taşıyan ve birden çok defa varid olduğu için tekrar hükmüne giren bir üslup olmadığını ifade eder ve tekrarı şöyle tarif eder:

“Tekrar, sözü aynı lafızla, aynı bağlamda ve aynı mânâya yönelik ifade etmektir, şâyet bu iki şart bir araya gelmezse, yani lafız aynıyla tekrar edilmemişse veya lafız birden çok zikredilmiş, ancak her bir yerde kendine has bir bağlamda zikredilmişse bu tekrar değildir.”7

Bediüzzaman’a Göre Tekrarın Önemi

Said Nursî tekrarın, özellikle Kur’ânı Kerim’de çok önemli olduğunu savunur ve bunu bir nâkisa telakki edenlere şöyle cevap verir: “Sebebi kusur tevehhüm edilen tekraratındaki lem’ai i’câza bak ki: Kur’ân hem bir kitabı zikir, hem bir kitabı dua, hem bir kitabı davet olduğundan, içinde tekrar müstahsendir, belki elzemdir ve eblâgdır. Ehli kusurun zannı gibi değil. Zira, zikrin şe’ni, tekrar ile tenvirdir. Duanın şe’ni, terdad ile takrirdir. Emir ve davetin şe’ni, tekrar ile tekittir.”8

“Hem Kur’ân müessistir, bir dini mübînin esasıdır ve şu âlemi İslâmiyet’in temelleridir ve hayati içtimaiye-i beşeriyeyi değiştirip muhtelif tabakata, mükerrer suallerine cevaptır. Müessise, tesbit etmek için tekrar lâzımdır. Tekit için terdad lâzımdır. Teyit için takrir, tahkik, tekrir lâzımdır.

“Hem öyle mesâili azîme ve hakaiki dakikadan bahsediyor ki, umumun kalblerinde yerleştirmek için, çok defa muhtelif suretlerde tekrar lâzimdir.”9

Said Nursî bir adım daha öteye giderek Kur’ânı Kerim’deki tekrar üslûbunun, onun i’câz yönlerinden biri olduğunu ifade etmek üzere şöyle der: “Tekrarı iktiza eden dua ve dâvet, zikir ve tevhid kitabi dahi olduğunu bildirmek sırrıyla, güzel, tatlı tekraratıyla bir tek cümlede ve bir tek kıssada ayrı ayrı çok mânâları, ayrı ayrı muhatap tabakalarına tefhim etmekte ve cüz’î ve âdi bir hâdisede en cüz’î ve ehemmiyetsiz şeyler dahi nazari merhametinde ve dairei tedbir ve iradesinde bulunmasını bildirmek sırrıyla tesisi İslâmiyet’te ve tedvini şeriatta Sahabelerin cüz’î hadiselerini dahi nazarı ehemmiyete almasında, hem küllî düsturların bulunması, hem umumî olan İslâmiyet’in ve şeriatın tesisinde o cüz’î hadiseler, çekirdekler hükmünde çok ehemmiyetli meyveleri verdikleri cihetinde de bir nevi i’câzını gösterir.”10

Tekrarın Hikmeti

Said Nursî mükerrer olduğunu ifade ettiği âyetler üzerinde durur ve buradaki tekrarın hikmetini ve gayesini açıklamaya çalışır. Bir yerde, tekrar üslûbunun ihtiyacın tekrarlanmasından kaynaklandığını ifade etmek üzere şöyle der:

“İhtiyacın tekerrürüyle tekrarın lüzumu haysiyetiyle, yirmi sene zarfında pek çok mükerrer suallere cevap olarak ayrı ayrı çok tabakalara ders veren ve koca kâinatı parça parça edip kıyamette şeklini değiştirerek, dünyayı kaldırıp onun yerine azametli âhireti kuracak…”11

Daha sonra tekrarın ne zaman olacağını ve kendisine ne zaman ihtiyaç duyulacağını ifade etme bağlamında şöyle der:

“Zerrattan yıldızlara kadar bütün cüz’iyat ve külliyatın tek bir Zât’ın elinde ve tasarrufunda bulunduğunu ispat edecek”12

Bu, Kur’ânı Kerim’in maksatlarından birincisine, yani Allah Teâlâ’yı ispat etme konusuna işaret etmektedir, daha sonra Bediüzzaman Said Nursî şöyle der:

“Kâinatı ve arzı ve semavatı ve anâsırı kızdıran ve hiddete getiren nevi beşerin zulümlerine, kâinatın neticei hilkati hesabına gazabı İlâhîyi ve hiddeti Rabbâniyeyi gösterecek hadsiz ve nihayetsiz ve dehşetli ve geniş bir inkılâbın tesisinde, binler netice kuvvetinde bazı cümleleri ve hadsiz delillerin neticesi olan bir kısım âyetleri tekrar etmek…”13

Said Nursî bu ifadeleriyle, herkesin yaptıklarından sorumlu tutulacağı haşir ve adalet hususlarına işaret etmektedir. Böylece Said Nursî’nin söz konusu tekrarları daima Kur’ân’ın maksatlarıyla irtibatlandırdığını görüyoruz. Bediüzzaman tekrar üslûbundan istinbat edebileceğimiz daha başka hikmetlere dikkat çeker: “[Kur’an] bir küllî düsturun efradı olarak her asırda ve her tabakaya hitap ederek taze nazil oluyor. Ve bilhassa çok tekrarla ‘ezzâlimîn, ezzâlimîn’ deyip tehditleri ve zulümlerinin cezası olan musibeti semâviye ve arziyeyi şiddetle beyanı, bu asrin emsalsiz zulümlerine, kavmi Âd ve Semûd ve Fir’avunun başlarına gelen azaplarla baktırıyor. Ve mazlum ehli imana, İbrahim ve Mûsâ Aleyhisselâm gibi enbiyanın necatlarıyla tesellî veriyor.”14

Bediüzzaman Said Nursî, bir başka yerde, Kur’ân’ın nazarı itibara aldığı önemli bir terbiyevi (eğitim) maksada işaret eder, o da şudur: Kur’ânı Kerim’i okuyan Müslümanların hepsi aynı seviyede değildirler, kimileri Kur’ân’ı tümden okuyamaz, sadece birkaç cüzünü veya birkaç suresini okuyabilirler, işte tekrar olmasaydı, bu kimseler söz konusu maksatlardan haberdar olmayacaklardı, bu anlamda Said Nursî şöyle der:

“Hem herkes her vakit bütün Kur’ân’ı okumaya muktedir olamaz, fakat bir sûreye galiben muktedir olur. Onun için, en mühim makasıdı Kur’âniye ekser uzun sûrelerde dercedilerek, her bir sûre bir küçük Kur’ân hükmüne geçmiş. Demek, hiç kimseyi mahrum etmemek için, tevhid ve haşir ve kıssai Mûsa gibi bazı maksatlar tekrar edilmiş.”15

Said Nursî defalarca tekrar edilen ve insana hiç bıkkınlık vermeyen, hatta devamlı ihtiyaç olarak hissedilen bir takım eşya ile ilgili bazı örnekler verir ve arkasından şöyle bir soru yöneltir: Vücut ile ilgili ihtiyaçlarda durum böyleyse, ruh ile ilgili ihtiyaçlar çok daha fazla tekrar edilmeye layık değil midir? Bu bağlamda şöyle der: “Hem cismânî ihtiyaç gibi, mânevî hâcat dahi muhteliftir. Bazısına insan her nefes muhtaç olur; cisme hava, ruha Hû gibi. Bazısına her saat; Bismillâh gibi ve hâkezâ… Demek, tekrarı âyet, tekerrürü ihtiyaçtan ileri gelmiş ve o ihtiyaca işaret ederek, uyandırıp teşvik etmek, hem iştiyakı ve iştahı tahrik etmek için tekrar eder.”16

Daha sonra Said Nursî tekrar hükmünde Kur’ân’da yer alan çok sayıda misal arzeder ve bu tekrarların arkasında bir i’câz ve yüksek bir edebî yön bulunduğunu ifade eder. Bu bağlamda zikrettiği misallerden ‘Bismillahirrahmanirrahim’i anar ve bunun Kur’ân’da 114 defa yer aldığını, çünkü besmelenin bütün kâinatı nûr ve ziya ile dolduran büyük bir gerçek olduğunu vurgular.17 Aynı şekilde: “İnne rabbeke lehuvel azizürrahim [Rabbin ise, şüphesiz ki, kudreti her şeye galip olan ve rahmeti her şeyi kuşatandır]” (Şuârâ, 9, 68, 104, 122, 140, 159, 175, 191) âyetini misal verir ve bu âyetin söz konusu surede 8 defa tekrarlandığını ifade ettikten sonra, bu tekrarın, Allah Teâlâ’nın izzetinin, kendisini yalanlayan ve küfre sapanların azabını gerektirdiğini, İlâhî rahmetin de, peygamberlerle onların izinden gidenlerin necâtını gerektirdiğini ifade eder.18

Sonuç:

Bediüzzaman Said Nursî’nin bu konu etrafında yazdıkları ile ilgili yaptığımız bu gezintiden sonra onun görüşlerini şu maddeler altında özetlemek mümkündür:

1- Kur’ânı Kerim’de tekrarlar vardır, ancak tekrar edilen her ibare yeni bir mânâ ve yeni bir ibrete delalet etmektedir.

2- Kur’ân’da faydadan ve yeni bir şeyleri ilave etmekten hâli tekrar yoktur.

3- Kur’ân’ın ana maksatları dörttür: Tek olan Yaratıcının varlığını ispat, nübüvvet, haşr, adalet. Kur’ânı Kerim’in bütün âyetleri bu maksatları ispat sadedinde birbirini takip etmiş ve daha da vuzuha kavuşturmak için tekrar edilmiştir.

4- Kur’ânı Kerim bir zikir, dua ve davet Kitabı’dır. Dolayısıyla âyetlerin tekrarı sadece iyi olmakla kalmaz, aynı zamanda zarurîdir, çünkü zikrin tekrarı tenvirdir, duânın tekrarı takrirdir, davetin tekrarı da te’kit mânâsına gelmektedir. Kur’ânı Kerim büyük meseleleri ve ince hakikatleri arzettiği ve akılları, bunları bilmeye, kalbleri de iman etmeye davet ettiği için değişik ifadelerle ve muhtelif üslûplarla tekrarı kaçınılmazdır.

5- Tekrar Kur’ân’ın i’câz vecihlerinden bir vecihtir. Çünkü Kur’ân, farklı tabakalardaki insanları bir âyet veya kıssada geçen çok sayıda mânâ ve ibretlere irşad ve davet etmektedir.

6- En lezzetli şeylerde de olsa, tekrar çoğu şeylerde insanda bir bıkkınlık yaratmasına rağmen, Kur’ân’daki tekrarlar daima tatlı ve hoştur. Meziyyet sadece Kur’ân’a ait olup bunun sırrı, Kur’ân’ın daima terutazeliğini muhafaza etmesi ve her asırda yenilenmesidir.

7- Kur’ân’ın kendine has özellikleri ve mukaddes veçheleri vardır, bunları şöyle sıralamak mümkündür: Tilavetine büyük bir ecir verilmesi, ins ve cinnin benzerini ortaya koyamayacağı bir Kitap olması, bütün insanları içerecek hitap çeşitlerini ihtiva etmesi, insanların devamlı onu okuma arzusu… Aynı şekilde küçüklerin zihinlerinde nakşolunması, hasta ve ölüm yatağında yatanların onu dinlemekten haz almaları.

8- Tekrarın hikmetlerinden biri de Kur’ân’ı okuyan kimselerin aynı seviyede olmamalarıdır. Zira bazıları Kur’ân’ı tümden okuyamazlar, bu kimseler Kur’ân’ın bir kaç cüzünü veya sûresini ancak okuyabilirler, dolayısıyla tekrar olmasaydı bu kimseler söz konusu dört maksattan haberdar olmazlardı.

Dipnotlar:
1. İbn Kuteybe ed-Dineveri, Abdullah b. Müslim, Te’vilu Müşkili Kur’ân , s. 180-181, Dârü İhyâi’l Kutubi’l-Arabiyye, İsa el-Bânî el-Halebî ve Şurekâhü
2. A.g.e., s. 182.
3 el-Hattabi, Ebu Süleymen Hamed b. Ibrahim (319-388 h.), Beyanü I’câz el-Kur’ân, s.52-53 (Rümmâni, Hattâbi ve Cürcâni’nin I’câzu’l-Kur’ân ile ilgili üç Risale ile beraber)
4. Bedreddin Muhammed b. Abdullah b. Bahadır ez-Zerkeşî, el-Bürhân fî Ulûmi’l-Kur’ân, 3/10, Dârül Mâ’rife, ikinci baskı, Beyrut, Muhammed Ebu’l-Fadl İbrahim’in tahkiki, tarihsiz.
5. ez-Zerkeşî, age, 3/25-28.
6. Dr. Ahmed Bedevi, min Belâgati’l-Kur’ân, s. 144 ve sonrası.
7. Dr. Fadl Hasan Abbas, el-Kasasu’l-Kur’ânî ihâuhû ve Nefehâtuhû, s. 19, Daru’l Furkan, 1. baskı, 1407 h., 1987.
8. Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 2001, s. 220.
9 A.g.e., s. 220, 221.
10. Bediüzzaman Said Nursi, Şualar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 1997, s. 219, 220.
11. A.g.e., s. 220.
12. A.g.e., s. 220.
13. A.g.e., s. 220.
14. A.g.e., s. 219.
15. Sözler, s. 220.
16. A.g.e., s. 220.
17. Şualar, s. 220.
18. A.g.e., s. 220.

Author


Avatar