Tarihçe-i Hayat Üçüncü Kısım: Eskişehir Hayatı

YUKARIDAKİ MÜDAFAATIMIN BİRİNCİ TETİMMESİ
Beni istintak eden zatın ve heyet-i hakimenin nazar-ı dikkatlerine! Evvelki ifademe üç maddeyi ilave ediyorum.

BİRİNCİ MADDE:
Bizi hayrette bırakan ve gayet şaşırtan ve bir garazı ihsas eden ve bililtizam hiçten bir sebeb-i ittiham îcad etmek nevinden, musırrane, bir cemiyet ve teşkilat varmış gibi soruyorlar, "Bu teşkilatı yapmak için nereden para alıyorsunuz?" diyorlar.
Elcevap: Evvela, ben dahi soranlardan soruyorum: "Böyle bir cemiyet-i siyasiyenin bizim tarafımızdan vücuduna dair hangi vesîka, hangi emareler var ve para ile teşkilat yaptığımıza hangi delil, hangi hüccet bulmuşlar ki, bu kadar musırrane soruyorlar?"
Ben, on senedir Isparta vilayetinde şiddetli tarassud altında bulunmuşum. Biriki hizmetkar ve on günde bir-iki yolcudan başka adamları görmeyen garip, kimsesiz, dünyadan usanmış, siyasetten gayet şiddetle nefret etmiş ve kuvvetli siyasî muhalif cemiyetlerin ne kadar aksülameller ile zararlı ve akîm kaldığını mükerrer müşahedatla görmüş ve kendi kavim ve binler dostları içinde, en mühim fırsatta, siyasî cemiyet ve cereyanlan reddetmiş ve karışmamış ve îman-ı tahkîkinin gayet kudsî ve hiçbir şeyle zedelenmesi caiz olmayan hizmeti bozmak ve ağraz-ı siyasî ile çürütmeyi en büyük bir cinayet telakkî ederek, şeytandan kaçar gibi siyasetten kaçan ve on seneden beri kendine düstur eden ve hileyi hilesizlikte bulan, asabî ve bilaperva esrarını faşeden, on sene koca Isparta vilayetinin hassas ve cessas memurlarına böyle teşkilat sezdirmeyen bu adamdan, "Böyle bir teşkilat var ve siyasî bir dolabı çeviriyorsunuz" diyenlere karşı, yalnız ben değil, belki Isparta vilayeti ve bütün beni tanıyanlar, belki bütün ehl-i akıl ve vicdan, onların iftiralarını nefretle karşılar ve "Garazkar planlar ile onu itham ediyorsunuz" diyecekler.
Saniyen: Meselemiz îmandır. Îman uhuvvetiyle bu memlekette ve Isparta’nın yüzde doksan dokuz adamları ile uhuvvetimiz var. Halbuki cemiyet ise, ekser içinde ekalliyetin ittifakıdır. Bir adama karşı, doksan dokuz adam cemiyet olmaz. Meğer, gayet insafsız bir dinsiz, herkesi-haşa-kendi gibi dinsiz tevehhüm edip, bu mübarek ve dindar milleti tahkir etmek niyetiyle böyle işaa eder.
Salisen: Benim gibi, pek ciddî bir muhabbetle Türk milletini seven ve Kur’an’ın senasına mazhariyetleri cihetiyle Türk milletini pekçok takdir eden ve altı

Şeytandan ve siyasetten Allah’a sığınırım.