Münazarat İfâde-i Merâm ve Uzunca Bir Mâzeret

Cevap: İki sebebi biliyorum:
Birincisi: -1- olan ferman-ı Rabbanîden müstefâd olan meyelân-ı sa’y ve -2- olan fermân-ı Nebevîden müstefâd olan şevk-i kesb. Bazı telkinat ile o meyelân kırıldı ve o şevk de söndü. Zira ilâ-yı kelimetullah şu zamada maddeten terakkiye mütevakkıf olduğunu bilmeyen; ve dünya -3- cihetiyle kıymetini takdir etmeyen; ve kurûn-u vüsta ve kurûn-u uhrânın ilcaatını tefrik eylemeyen; ve birbirinden gayet uzak, biri mezmum ve biri memduh olan tahsil ve kisbde olan kanaatiyle, mahsul ve ücretteki kanaatı temyiz etmeyen; ve birbirinden nihayet derecede baîd, hattâ biri tembelliğin ünvanı, diğeri hakikî ihlâsın sadefi olan iki tevekkülü-ki, biri, meşietin muktezâsı olan esbab

1 "İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır." Necm Sûresi, 53:39.

2 Çalışıp kazanan, Allah’ın sevdiği bir kuldur.

3 Âhiretin tarlası olması...