Mesnevi-i Nuriye Fihrist

LASİYYEMALAR
İmân-ı haşre dâir olan bu risâle Risâle-i Nur’daki Onuncu Sözün esâsı olup, Barla’da, Üstâdımızın bir bahar gününde rahmet-i İlâhiyenin âsârını bağ ve bahçelerde müşâhedesinden ve ihtiyarsız olarak -1- âyet-i kerîmesini kırk defaya yakın okumasından sonra tulû etmiş gâyet kıymettar ve bu zamanda çok lüzumlu ve inkâr-ı haşir mefkûresini köküyle kesip, İbn-i Sinâ gibi acîb bir dâhînin "Haşir bir mesele-i nakliyedir; akıl bu yolda gidemez" dediği haşri en basit fehme de kabul ettiren ve haşrin binler nümûnelerini arz yüzünde gösteren ve haşri iktizâ eden pekçok esmâ-i İlâhiyeden tut, tâ mâhiyet-i insâniyede dahi haşri ispat eden bir risâledir.
Bir kâide-i hasenenin tezâhürü olarak, her risâlenin başında olduğu gibi bu risâlenin başında da Cenâb-ı Hakka tahmîdât ve Nebî-i Zîşâna salât ü selâm vardır. İmân-ı billâh, îmân-ı bi’n-nebî, îmân-ı bi’l-haşir ve şuhûd-u kâinat mâbeyninde bir irtibat-ı tâmme ve telâzum-u katiye olduğundan, bu risâle kısaca olarak "Tevhid ve risâlet" hakîkatlerinden bahsederek esas mesele olan mesele-i haşriyeye "Lâsiyyemâlar"la geçmiştir. Risâle-i Nur’un Yirmi Sekizinci Sözünün İkinci Makâmı olan bu risâle, yirmi senedir Üstâdımızın eline yeni geçmiştir.
KATRE
Bu Katre risâlesi, bir mukaddeme, bir hâtime ve dört bâbtan ibârettir. Mukaddemede, Üstâdımız, kırk sene ömründe telif eylediği seneye nisbetle otuz senelik ilim seyrinde, dört kelime ile dört kelâm tahsil ettiğini ve bu dört kelimenin biri "mânâ-i harfî", ikincisi "mânâ-i ismî", üçüncüsü "niyet" dördüncüsü "nazar" olduğunu; dört kelâm ise, biri "Ben kendi kendime mâlik değilim," ikincisi "El-mevtü hakkun", üçüncüsü "Rabbî vâhidün", dördüncüsü "Enenin bir nokta-i sevdâ ve bir vâhid-i kıyâsî" olduğunu söylüyor.
Bu risâle, -2- hakîkatini Birinci Bab olarak, kâinat erkânından herbir rükün, elli beş küllî ve gâyet zâhir lisânla ispat ediyor.
Takriz
Katre’nin Hâtimesi

1 Şimdi bak Allah’ın rahmet eserlerine: Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öyle diriltecektir. O herşeye hakkıyla kâdirdir. (Rum Sûresi: 50.)

2 Allah’tan başka ilâh olmadığına şehâdet ederim.