Lem'alar Fihrist

tasarrufunda ve ihâta-i ilminde olan bir Kadîr-i Ezelînin vücûb-u vücudunu ispat edip, nûr-u îmâna vesile olan kuvvetli bir ricâ kapısını ihsan eder.
ON İKİNCİ RİCÂ
Rahmetullahi aleyh Abdurrahman’ın vefatı üzerine,
-1- âyet-i kudsiyesinin sırrıyla,
-2- hakîkatiyle,
-3- âyetinin tesellîsiyle, birtek cilve-i inâyeti bütün dünya yerini tutan ve birtek cilve-i nûru bütün zulmeti izâle eden Bâki-i Zülcelâl ve Sermedî-i Zülkemâl ve Rahîm-i Zülcemâlin teveccühü bâkî ise, yeter. Gidenler Onun bâkî mülküne gittiğini ve yerlerine aynını gönderdiğini ve göndereceğini vâki bir hakîkatle gösterip, ekseriyetle iftirak ve hasrete müptelâ olan ihtiyarların yüzlerini bir Bâki-i Zülcelâle çeviren, zulmeti nûra tebdil eden, kalblere îmân nûru bahşeden elektrik-misal bir ricâdır.
ON ÜÇÜNCÜ RİCÂ
Harb-i Umumîde Van şehrinin, Rus’un istilâ etmesi ve ihrak etmesiyle harâbezâr olması; ve ekser ahâlisinin şehâdet ve muhâceretle ka bolması ve Medrese-i Horhor’un harap olup vefâtı içinde, bu memlekette kapanan ve,vefat eden bütün medreselerin, " Horhor’un başında duran ve yekpâre bir taş olan Van Kalesi" kabir taşı olarak görünmesi üzerine, Van Kalesinin başında, şiddet-i me’yûsiyet ve mâtem içinde iken, Kur’ân-ı Mu’cizü’1-Beyânın,
-4-
âyetinin hakîkati tecellî edip, o rikkatli, hirkatli, dehşetli hâlâttan kurtarıp,

1 Herşey helâk olup gidicidir-Ona bakan yüzü müstesnâ. Hüküm ve hükümranlık Onundur; siz de Ona döndürüleceksiniz. (Kasas Sûresi: 88.)

2 Ey sonsuz olan Allah! Ancak Sen bâkîsin. · Ey sonsuz olan Allah! Ancak Sen bâkîsin.

3 Ey Peygamber, eğer insanlar senden yüz çevirirse, sen de ki: "Allah bana yeter. Ondan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ben Ona tevekkül ettim. Yüce Arşın Rabbi de Odur." (Tevbe Sûresi: 129)