Arama Sonuçları "kabir"

Asa-yı Musa - — İkinci Meselenin Hulasası - Sayfa 14

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/ikinci-meselenin-hulasasi/14
...lmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor. Elbette bu ecel cellâdının elinden ve kabir haps-i münferidinden kurtulmak çaresi varsa, insanın en büyük ve herşeyin fevkinde bir endişesi, bir mesel...

Asa-yı Musa - — Üçüncü Mesele - Sayfa 17

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/ucuncu-mesele/17
...k ellisi, kabirde toprak oluyorlar, azap çekiyorlar. Ve on tanesi, yetmiş seksen yaşında çirkinleşmiş, gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden sevmek beklediği nazarlardan nefret gör...

Asa-yı Musa - — Beşinci Mesele - Sayfa 22

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/besinci-mesele/22
...tinden ve kabir azabından ve zevâlinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevî mücazatlarından başka, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç...

Asa-yı Musa - — Yedinci Mesele - Sayfa 31

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/yedinci-mesele/31
...da derhal kabirlerinizden çıkarsınız." Rum Sûresi, 30:25. ...

Asa-yı Musa - — On Birinci Mesele - Sayfa 69

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/on-birinci-mesele/69
...irdim. Ve kabirde yalnız, kimsesiz, karanlık, soğuk, dar bir haps-i münferidte, bir tecrid-i mutlak içindeki tevahhuş ve meyusiyetten tedehhüş ederken, birden Münker ve Nekir taifesinde...

Asa-yı Musa - — On Birinci Mesele - Sayfa 70

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/on-birinci-mesele/70
...fat edip, kabirde Münker ve Nekir’in: "Men Rabbüke" (Senin Rabbin kimdir?) diye suallerine karşı, kendini medresede zannedip nahiv ilmiyle cevap vererek, "Men mübtedâdır, Rabbüke onun h...

Asa-yı Musa - — — On Birinci Meselenin Haşiyesinin Bir Lahikası - Sayfa 81

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/on-birinci-meselenin-hasiyesinin-bir-lahikasi/81
...ları olan kabirdeki ahvallerinden ve herkesi titreten ve bilhassa ehl-i gaflet için çok korkunç, çok elemli, çok acıklı bir menzil olan toprak altında, göreceği ve konuşacağı melâikeler...

Asa-yı Musa - — Sekizinci Hüccet-i Îmaniye (Münacat) - Sayfa 200

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/sekizinci-huccet-i-imaniye-munacat/200
...rinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve Cennetü’l-Firdevste mes’ut kıl. âmin, âmin, âmin. Kurân’dan ve münâcât-ı Nebeviye olan Cevşenü’l-Kebîrden ...

Asa-yı Musa - — Dokuzuncu Hüccet-i Îmaniye(Dokuzuncu Şuanın Mukaddeme-i Haşr...) - Sayfa 203

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/dokuzuncu-huccet-i-imaniye-dokuzuncu-suanin-mukaddeme-i-hasr/203
...r. Siz de kabirlerinizden böyle çı-karılacaksınız. Yine Onun âyetlerindendir ki, sizi topraktan yaratmış-tır; sonra siz birer insan olarak yeryüzüne yayılırsınız. Yine Onun âyetlerin...

Asa-yı Musa - — Onuncu Hüccet-i Îmaniye(Yirminci Mektub) - Sayfa 222

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/onuncu-huccet-i-imaniye-yirminci-mektub/222
... Öyleyse, kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz. Hem şu kelime şöyle müjde veriyor, diyor ki: Ey insan! Fenâya, ademe, hiçliğe, zulümata, nisyana, çürümeye, dağılmaya ve kes...