Arama Sonuçları "Kibriya"

Asa-yı Musa - — Sekizinci Meselenin Hulasası - Sayfa 47

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/sekizinci-meselenin-hulasasi/47
...azamet ve kibriyâ, acip ve güzel ve büyük, pek çok fevkalâde şeylerden aldığı hayret ve lezzet ve heybetten neş’et eden suallerine pek kuvvetli cevap verdiği gibi, On Altıncı Sözün âhirin...

Asa-yı Musa - — Sekizinci Hüccet-i Îmaniye (Münacat) - Sayfa 188

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/sekizinci-huccet-i-imaniye-munacat/188
... azamet-i kibriyasından ihtifa etmiş olan Kadîr-i Zülcelâl, ey Kâdir-i Mutlak, Kur’ân-ı Hakîmin dersiyle ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın tâlimiyle anladım: Nasıl ki gökler, yıl...

Asa-yı Musa - — Sekizinci Hüccet-i Îmaniye (Münacat) - Sayfa 191

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/sekizinci-huccet-i-imaniye-munacat/191
... azamet-i kibriyasından istitar etmiş olan Zât-ı Akdes, Zeminin bütün takdisat ve tesbihatıyla, Senin kusurdan, aczden, şerikten takdis ve bütün tahmidat ve senâlarıyla Sana hamd ve şükr...

Asa-yı Musa - — Sekizinci Hüccet-i Îmaniye (Münacat) - Sayfa 195

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/sekizinci-huccet-i-imaniye-munacat/195
...miş ve ey kibriya-yı azametinden tesettür etmiş olan Sâni-i Hakîm ve Hâlık-ı Rahîm, Bütün eşcar ve nebatatın, bütün yaprak ve çiçek ve meyvelerin dilleriyle ve adediyle Seni kusurdan, ac...

Asa-yı Musa - — Sekizinci Hüccet-i Îmaniye (Münacat) - Sayfa 197

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/sekizinci-huccet-i-imaniye-munacat/197
... azamet-i kibriyasından perdelenmiş olan Zât-ı Akdes, Bütün zîruhların tesbihatıyla seni takdis edip, niyet edipdiyorum. Yâ Rabbe’l-âlemîn, yâ İlâhe’l-Evvelîne ve’l-âhirin, yâ Rabbe...

Asa-yı Musa - — Sekizinci Hüccet-i Îmaniye (Münacat) - Sayfa 199

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/sekizinci-huccet-i-imaniye-munacat/199
... azamet-i kibriyana dokunan ve izzet-i celâline dokunduran ve ulûhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetini müteessir eden ehl-i dalâlet ve ehl-i küfrü, haşrin inkârında tasdik...

Asa-yı Musa - — Dokuzuncu Hüccet-i Îmaniye(Dokuzuncu Şuanın Mukaddeme-i Haşr...) - Sayfa 209

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/dokuzuncu-huccet-i-imaniye-dokuzuncu-suanin-mukaddeme-i-hasr/209
...azamet ve kibriyana dokunan ve izzet-i celâline dokunduran ve ulûhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkat-i rubûbiyetini müteessir eden ehl-i dalâleti ve ehl-i küfrü haşrin inkârında, onlar...

Asa-yı Musa - — Onuncu Hüccet-i Îmaniye(Yirminci Mektub) - Sayfa 217

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/onuncu-huccet-i-imaniye-yirminci-mektub/217
...sında bir kibriya-i vahdet ve bir kemâl-i vahdâniyet vardır. Bu büyük ve ulvî hakikatlerin izahını sair Sözlere havale edip, bir vaade binaen, şimdilik mücmel bir hülâsa suretinde iki mak...

Asa-yı Musa - — Onuncu Hüccet-i Îmaniye(Yirminci Mektub) - Sayfa 222

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/onuncu-huccet-i-imaniye-yirminci-mektub/222
...e huzur-u Kibriyaya müşerref olacaklar. Yani, esbab dağdağasından ve vesâitin karanlık perdelerinden kurtulup, Rabb-i Rahîmlerine, makarr-ı saltanat-ı ebedîsinde perdesiz kavuşacaklar. Do...

Barla Lâhikası - Yirmi Yedinci Mektubun Zeyli Ve İkinci Kısım - Sayfa 36

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/barla-lahikasi/yirmi-yedinci-mektubun-zeyli-ve-ikinci-kisim/36
... sefâin-i Kibriyâya yapışarak seyrân ederken ve beşerin hatâ-savap işlediği ef’âli, kat’î olarak umumî yoklama defter-i kebîrinde okunacağını, nef’ ve zarar hiçbirşeyin mektûm bırakılmaya...