Arama Sonuçları "Ecnebi"

Asa-yı Musa - — Üçüncü Mesele - Sayfa 19

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/ucuncu-mesele/19
...ç olmazsa ecnebî dinsizleri gibi yaşarız." Cevaben dedim: Ecnebi dinsizleri gibi de olamazsın. Çünkü onlar bir peygamberi inkâr etse, diğerlerine inanabilirler. Peygamberleri bilmese d...

Asa-yı Musa - — — Hatime - Sayfa 76

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/hatime/76
...eri yapan ecnebî gaddarların, hırs ve hasetle bizdeki Hürriyet inkılâbının Kur’ân lehindeki neticelerini bozmak fikriyle tebeddül-ü saltanat ve Balkan ve İtalyan harpleri ve Birinci Harb...

Beyanat ve Tenvirler - Beyanat ve Tenvirler - Sayfa 30

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/beyanat-ve-tenvirler/beyanat-ve-tenvirler/30
...öyle ki: Ecnebiyede terakkiyat-ı medeniyeye yardım edecek noktaları (fünun ve sanayi gibi) maalmemnuniye alacağız. Ama medeniyetin zünub ve mesavîsi olarak bazı âdât ve ahlâk-ı seyyie ...

Beyanat ve Tenvirler - Beyanat ve Tenvirler - Sayfa 58

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/beyanat-ve-tenvirler/beyanat-ve-tenvirler/58
...iye kadar ecnebîler bahane mahane tutarlardı, milletimizi eziyorlardı. Şimdi ise, ellerinde urûk-u insaniyetkârânelerine veya damar-ı mutaassıbânelerine veya âsâb-ı dessasânelerine dokun...

Beyanat ve Tenvirler - Beyanat ve Tenvirler - Sayfa 68

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/beyanat-ve-tenvirler/beyanat-ve-tenvirler/68
...üzgarı ve ecnebî havası veya vehmin vesvesesi esmekle çevirebilirdi. O da, sükûta rüşvet-i mâneviye olarak, birçok ahkâm-ı Şeriatı fedâ ediyordu. Şimdi kapı açıldı; fakat, tamamı ileride...

Beyanat ve Tenvirler - Beyanat ve Tenvirler - Sayfa 132

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/beyanat-ve-tenvirler/beyanat-ve-tenvirler/132
...yakınında ecnebilerin eğlenceperest seyircileri bulunsa; bir adam o cami içine girip ve o cemaat içine dahil olsa, eğer güzel bir sada ile şirin bir tarzda Kur’an’dan bir aşir okusa; o v...

Beyanat ve Tenvirler - Beyanat ve Tenvirler - Sayfa 133

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/beyanat-ve-tenvirler/beyanat-ve-tenvirler/133
...iflerdir. Ecnebi seyirciler ise, ecnebilerin naşir-i efkarı olan gazetecileridir. Her bir Müslüman-hususan ehl-i fazl ve kemal ise-bu camide, derecesine göre bir mevkii olur, görünür; na...

Beyanat ve Tenvirler - Beyanat ve Tenvirler - Sayfa 145

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/beyanat-ve-tenvirler/beyanat-ve-tenvirler/145
...ilmeyerek ecnebi parmağına alet olmak ihtimali var. Hem siyasete giren, ya muvafık olur veya muhalif olur. Eğer muvafık olsa; madem memur ve meb’us değilim, o halde siyasetçilik bana fuz...

Beyanat ve Tenvirler - Beyanat ve Tenvirler - Sayfa 177

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/beyanat-ve-tenvirler/beyanat-ve-tenvirler/177
...anevî bir ecnebî olur. Evet, ben kendim gördüm; lüzumsuz bir merakla mütedeyyin iken ami bir adam, biri de ilme mensubiyeti varken, eskidenberi İslam düşmanı olan bir kafirin mağlubiyet...

Beyanat ve Tenvirler - Beyanat ve Tenvirler - Sayfa 207

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/beyanat-ve-tenvirler/beyanat-ve-tenvirler/207
...bir zaman ecnebilerle mukayese edilemez. İşte bunun için, hayat-ı içtimaiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara gelmemesi için, Demokrat Partiyi, Kur’an v...