Arama Sonuçları "Azamet"

Asa-yı Musa - — Yedinci Mesele - Sayfa 29

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/yedinci-mesele/29
...amında ve azametli baharı bir çiçek suhuletinde ve mîzanlı ziynetinde ve zemin sayfasında üçyüz bin haşir ve neşrin nümune ve misallerini gösteren üç yüz bin kitap hükmündeki nebatat ve ...

Asa-yı Musa - — Yedinci Mesele - Sayfa 31

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/yedinci-mesele/31
...1- âyeti, azametli bir îcâz ile der: Nasıl ki iki kışlada yatan ve duran mutî askerler, bir kumandanın çağırmasıyla silâh başına ve vazife başına boru sesiyle gelmeleri gibi, aynen öyle...

Asa-yı Musa - — Yedinci Mesele - Sayfa 32

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/yedinci-mesele/32
...hâtalı ve azametli bir hafîziyet hükmeder ki, zîhayat herşeyin ve her hadisenin çok sûretlerini ve gördüğü fıtrî vazifesinin defterini ve esmâ-i İlâhiyeye karşı lisan-ı hal ile tesbihatı...

Asa-yı Musa - — Yedinci Mesele - Sayfa 33

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/yedinci-mesele/33
...et içinde azamet-i kudret ve kemâl-i hikmet ve cemâl-i rahmeti gözlere gösterir. Ve’l-Bâtın ismine ayna olan o ağacın içindeki makinesi ise, öyle muntazam ve mükemmel ve mu’cizâtlı bir ...

Asa-yı Musa - — Sekizinci Meselenin Hulasası - Sayfa 44

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/sekizinci-meselenin-hulasasi/44
... celâl ve azamet-i kemal dahi kat’î isterler. Evet, nasıl bir serseri âsi ve raiyete tecavüz eden bir adam, oranın izzetli hâkimine dese, "Beni hapse atamazsın ve yapamazsın" diye izzet...

Asa-yı Musa - — Sekizinci Meselenin Hulasası - Sayfa 46

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/sekizinci-meselenin-hulasasi/46
...’l-âlemîn azamet-i ünvanıyla küllî tecellisine karşı geniş ve küllî bir ubûdiyetle bir mukabeledir diye tahayyül ve his ve kanaat ettim. Sonra, acaba bu kelâm-ı kudsînin bizim meselemiz...

Asa-yı Musa - — Sekizinci Meselenin Hulasası - Sayfa 47

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/sekizinci-meselenin-hulasasi/47
...e medar-ı azamet ve kibriyâ, acip ve güzel ve büyük, pek çok fevkalâde şeylerden aldığı hayret ve lezzet ve heybetten neş’et eden suallerine pek kuvvetli cevap verdiği gibi, On Altıncı S...

Asa-yı Musa - — Dokuzuncu Mesele - Sayfa 49

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/dokuzuncu-mesele/49
...âl ve bir azametli ve İlâhî bir nimetin inkişafından neş’et eden bir hal sebebiyet verdiler. Şöyle ki: Mânen ruha geldi: Neden bir cüz-ü hakikat-ı imaniyeyi inkâr eden kâfir olur ve kab...

Asa-yı Musa - — Onuncu Mesele (Emirdağ Çiçeği) - Sayfa 57

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/onuncu-mesele-emirdag-cicegi/57
...un yerine azametli âhireti kuracak ve zerrattan yıldızlara kadar bütün cüz’iyat ve külliyatın tek bir Zâtın elinde ve tasarrufunda bulunduğunu ispat edecek ve kâinatı ve arzı ve semavatı...

Asa-yı Musa - — Onuncu Mesele (Emirdağ Çiçeği) - Sayfa 61

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/onuncu-mesele-emirdag-cicegi/61
...rinde, en azametlilerini ders vermek ve hadsiz şüpheleri izale etmek ve gayet şiddetli inkârları ve inatları kırmak cihetinde, elbette o dehşetli inkılâpları tasdik ettirmek ve o inkılâp...